ReadyPlanet.com
dot dot
หลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก article

หลักฐานความสำเร็จของการ "ไม่เร่งเด็ก" 

 

  • โรงเรียนได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาว่า โรงเรียนทอรักได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
   ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

   วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา

   ปีการศึกษา 2556  สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 • โรงเรียนได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาว่า โรงเรียนทอรักได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ  วิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552  สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

โรงเรียนทอรักได้รับเกียรติบัตร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญเงิน

และได้รับเกียรติบัตรพัฒนาการ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยเข้ารับโล่เกียรติบัตรจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

 


 

ขอแสดงความยินดี

กับพี่ป.5 ที่สามารถชนะนักเรียนป.6 จากโรงเรียนอื่น

จากการแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ [22.1.53]


ขอแสดงความยินดีกับน้องเบสท์ ป.4
(เด็กชายสิทธินนท์ ปิงสุทธิวงค์)

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 9

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จากจำนวนผู้เข้าสอบ 1,511 คน)


ขอแสดงความยินดีกับพี่ ป.6

ที่ได้ไปสร้างชื่อกวาดที่นั่ง 10 อันดับแรก

ของการสอบของสำนักงานบัณฑิตแนะแนว ปีการศึกษา 2551  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวเลขระบุอันดับของคะแนน (10 อันดับแรก) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อ

คณิต O-Net

คณิต A-Net

คณิต รวม

วิทย์ O-Net

วิทย์ A-Net

วิทย์รวม

รัตติยากร (ตี้)

 

 

1

1

1

ดุสิตา (นิ้ง)

 

 

 

 

สพิชญา (ปราง)

8

 

 

2

2 

ณัฐภัทร (ฟอยด์)

5

 

9

 

 

รวิพล (บอส)

 

 

9

 

5

7

 


 

ขอแสดงความยินดีกับอีกหลายรางวัลในงาน

"70ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นนทรีวิชาการ 51"
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย-เหรียญทองแดง
ด.ญ. ชญาขนิษฐ์ ศรีสุทธิสอาด
ด.ช. ชญภพ พัฒนะภูมิ

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-เหรียญเงิน
ด.ญ. รัตติยากร มังกรแก้ว
ด.ช. รวิพล แซ่เหีย

การแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ไทย-เหรียญเงิน
ด.ญ. สุพิชญา ชิทะวัตร์
ด.ช. นพรัตน์ ชัยศิริ

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม-ชมเชย
ด.ญ. ณัฐกมล ลิ้มประยูร

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์-เหรียญทองแดง
ด.ช. ณัฐภัทร  แสงเทียน

 


 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพุฒินาท อาชีวะวานิช (น้องปั้น) ชั้นป.6

ได้รับการคัดเลือกเข้า

"โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" (รอบที่ 1)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจสำหรับการสอบรอบที่ 2 ในวันที่ 26/1/51 ต่อไปครับ


ขอแสดงความยินดีกับพี่ ป.6 ด้วยครับ

ที่ได้ไปสร้างชื่อกวาดที่นั่ง 10 อันดับแรก

ของการสอบของสำนักงานบัณฑิตแนะแนว ปีการศึกษา 2550  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวเลขระบุอันดับของคะแนน (10 อันดับแรก) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อ

คณิต O-Net

คณิต A-Net

คณิต รวม

วิทย์ O-Net

วิทย์ A-Net

วิทย์รวม

พุฒินาท (ปั้น) 

 

 

 

1

5

2

สรวิชญ์ (ไบท์)

 

 

 

6

 

7

ชยพล (บูม)

7

 

8

 

5

 

ณัฐชยา (ณัฐ)

5

 

5

 

 

 

ศรัณย์ (กั๊พ)

3

 

7

4

5

6

หมายเหตุ:

O-Net คือข้อสอบที่ใช้เนื้อหาวิชาพื้นฐานเป็นหลัก

A-Net คือข้อสอบที่ใช้เนื้อหาสำหรับการแข่งขัน และมีความยากกว่า O-Net

 


 

ผลของการทำให้เด็กมีความสุข และรักที่จะไปโรงเรียน...

  • โรงเรียนทอรักได้รับคะแนนเฉลี่ย NT 2547 สูงสุดอันดับ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
  • คะแนนเฉลี่ย NT 2547 สูงสุดอันดับ 3 วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
  • คะแนนเฉลี่ย NT 2547 สูงสุดอันดับ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
  • คะแนนเฉลี่ย NT 2547 สูงสุดอันดับ 2 รวมทุกวิชา ช่วงชั้นที่ 1

   จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนภายในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 59 โรงเรียน

 


 

 • โรงเรียนทอรักได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม "โรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้" จากผลสอบคะแนน National Test 2546 (NT)  สพท. เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ

 

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนทอรัก ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2547 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าโรงเรียนทอรักอยู่เกณฑ์มาตรฐาน "ดี" ในทุกมาตรฐาน

  (การประเมินมีทั้งหมด 21 มาตรฐาน คือผู้เรียน 14 มาตรฐาน, ครู 2 มาตรฐาน, 
  ผู้บริหาร 5 มาตรฐาน โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น "ดี", "พอใช้", และ "ควรปรับปรุง")

  และยังได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการว่า นักเรียนทอรักกล้าคิด กล้าตอบ และกล้าแสดงออก ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทอรักด้วยค่ะ!!

 

 • "โรงเรียนสดใส ปลอดภัย ยาเสพติด" กระทรวงศึกษาธิการ 2546

 

 • รางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2547 ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 • รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ผลการวิจัยในชั้นเรียน 2547

 

 • รางวัลดีเด่นอันดับ 1 การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2547

 

 • รางวัลเหรียญทอง 2547 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

 • รางวัลเหรียญเงิน 2546 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

 • รางวัลโรงเรียนดีเด่น ระดับ 1 ระดับประเทศ 2545 กิจกรรม "รณรงค์ส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน" จากบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์

 

 • รางวัลโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2544 จากอำเภอเมืองสมุทรปราการ

 


 

 • น้องจอห์นและน้องเพิร์ธ - จบจากทอรักรุ่น 49  เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตบางนา (EP)  โดยได้รับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา (น้องจอห์น - กอล์ฟ, น้องเพิร์ธ - เทนนิส)  สำหรับน้องจอห์น คุณแม่ได้แจ้งว่าน้องได้รับ "นักเรียนเข็มทอง" สพท. สมุทรปราการเขต 2 ในปีการศึกษา 2550 นี้

                หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 หน้า 4

 

 • น้องแก๊งค์ - จบจากโรงเรียนทอรักปีการศึกษา 2549  ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ  คุณแม่โทรมาแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันน้องแก๊งค์เรียนอยู่ระดับชั้น ม. 1 ห้อง King  และสามารถทำคะแนน Top ในวิชาต่างๆ เช่น  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์

 • น้องเป๋า - จบจากทอรักรุ่น 49  เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบโดยได้โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรี (กลองชุด)  ปัจจุบันเรียนอยู่ห้อง King และได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้น

 • น้องนุ๊ก - จบทอรักรุ่น 49  เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีฯ มีผลการเรียนดีในหลายวิชา และสามารถทำคะแนน Top ในวิชาภาษาไทย

 • น้องบลู - จบทอรักรุ่น 49 เข้าศีกษาต่อที่โรงเรียนสตรีฯ  มีผลการเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

 • น้องเนิร์ส - จบทอรักรุ่น 49  เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร  และได้เข้าร่วมวงโยธวาทิตของโรงเรียน

 • น้องมิกซ์ - ทอรักรุ่น 48  เป็นมือกีตาร์เบสของโรงเรียนทอรัก  สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตรได้อันดับที่ 3 จากเด็ก 7,000 คน ปัจจุบันเรียนอยู่ห้อง King

 • น้องแนน (สิ) - ทอรักรุ่น 48 ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ ชั้น ม.2  สอบได้คะแนน Top วิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

 • น้องตั้น - ทอรักรุ่น 48  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกีฬา กทม. โดยได้รับโควต้าพิเศษความสามารถกีฬาฟุตบอล  ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.2  และได้รับการคัดเลือกเป็นกัปตันทีมของโรงเรียน รุ่นอายุ 13 ปี

 
ความสำเร็จของชาวทอรัก

ทอรักกับสื่อdot
dot
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com