ReadyPlanet.com
dot dot
20/5/57 "เกรด 4 ไม่ได้การันตี "เด็กเก่ง" ดนตรี กีฬา งานอดิเรกสำคัญ"

 

ที่มา :  http://www.dailynews.co.th/

คนที่เรียนดี ได้เกรด 4 ทุกวิชา หรือ จบการศึกษาดีกรีเกียรติ นิยม กลับมีประสิทธิภาพการทำงานด้อยกว่าคนที่เรียนจบด้วยเกรดกลาง ๆ ธรรมดา นั่นแสดงว่า แค่ผลสอบทางวิชาการ  ไม่ได้การันตีว่าเด็กคนนั้นเก่ง หรือสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

แต่ สมรรถนะ (Competency) ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา งานอดิเรก ต่างหาก ที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลงานที่ดีหรือประสบความสำเร็จในชีวิต

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, จ็อบท็อปกัน และ ซูเปอร์เรซูเม่ ได้ร่วมกันสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรี กีฬา งานอดิเรก กับทักษะความสามารถในการทำงาน และพบว่า ดนตรี กีฬา งานอดิเรก มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน สูงถึง 90%

รศ.ดร.อรรณพ  ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า  การทำกิจกรรมหรือการฝึกทักษะและความสามารถในการทำงานของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือแม้แต่กิจกรรมงานอดิเรกอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่สร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งสิ้น ทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานเป็นทีม รู้แพ้รู้ชนะรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตไม่แพ้วิชาการ และการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป

จากผลการวิจัยยังพบว่า ดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภท ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของแต่ละคน เช่น คนเล่นเทนนิสจะเป็นคนทำงานเชิงรุก คนเล่นเรือใบเป็นคนกล้าตัดสินใจ และพร้อมรับมือกับทุกปัญหา คนชอบทำอาหารเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะลองผิดลองถูก คนเล่นหมากล้อม เป็นคนเก่งในเรื่องการวางแผน คนที่เล่นฟุตบอลต้องเริ่มจากเลี้ยงฟุตบอล ตามขั้นตอนของการฝึกฝน เป็นคนทำงานเป็นทีมได้ดี เป็นคนที่ชอบคิดวางแผน เป็นคนสุขุมเยือกเย็น หรือเป็นคนที่ชอบแข่งขัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เห็นทักษะและความสามารถได้ชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการฝึกฝนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น ซึ่งคนหนึ่งคนย่อมมีงานอดิเรกที่มากกว่าหนึ่งอย่าง และมีระดับความสามารถในงานอดิเรกไม่เท่ากัน ทำให้ขีดความสามารถในการทำงานของคนเราไม่เท่ากันด้วยเช่นกัน

ดนตรี กีฬา และงานอดิเรก เป็นส่วนสำคัญในการแสดงความสามารถของการทำงาน จึงเหมาะสมที่จะนำไปเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีความสามารถรอบด้าน ที่ไม่ได้หวังพึ่งแค่ความรู้เรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและสมัครใจของเด็กเป็นสำคัญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบังคับของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 

“ในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าทำงาน จะไม่ได้มองที่ผลการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่จะมองงานอดิเรกหรือกิจกรรมของผู้สมัคร ประกอบการตัดสินใจด้วย เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด เพราะกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ผู้สมัครทำอยู่เป็นประจำจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี” รศ.ดร.อรรณพ กล่าว

คุณวิเชียร ชนาเทพาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ทักษะอื่น ๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นในการทำงานจึงต้องมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็น เช่น ทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ การมีวินัย ทำงานเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเอง ความฉลาด ไหวพริบ การเป็นคนมองโลกในแง่ดี จิตใจดี มีพัฒนาการสูง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมได้เก่ง ฯลฯ

“ดนตรี กีฬา งานอดิเรก ที่คุณเล่น มันจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคุณคือใคร คุณมีความพยายามมากพอที่จะเล่นหรือฝึกมันจนเก่งไหม คุณมีวิสัยทัศน์ต่อการวางแผนหรือการเล่นในกีฬานั้น ๆ หรือไม่ คุณมีความอดทนต่อนิ้วมือด้านเพราะกดคอร์ดกีตาร์ได้มั้ย มีความพยายามไม่ละเลิกถอดใจอะไรง่าย ๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ ถ้าหากคุณแสดงผ่านดนตรี กีฬา งานอดิเรกมาอย่างไร คุณก็คือคนอย่างนั้น”  

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการต่อยอดมาจากการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรี กีฬา งานอดิเรกกับทักษะความสามารถ (Competency) ในการทำงาน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20,260 คน เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยได้วิจัยผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2556 ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า ดนตรี กีฬา งานอดิเรก มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยยังเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ การคัดเลือกบุคลากร โดยจะสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการคัดสรรและว่าจ้างบุคลากร โดยองค์กรสามารถเลือกคนให้ตรงกับงานได้แม่นยำมากขึ้น , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถนำไปพัฒนาและฝึกฝนบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้มีทักษะ ความสามารถในการ ทำงานอย่างแท้จริง และ ประโยชน์กับ สถาบันการศึกษา โดยสามารถนำไปเตรียมนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน ไม่ได้มีความรู้เพียงอย่างเดียว แต่มีความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่เคี่ยวเข็ญลูกให้เรียนหนังสืออย่างหนัก เพื่อจะได้เกรดดี ๆ คงต้องฉุกคิดได้แล้วว่า จะเกิดประโยชน์กับลูกหลานแค่ไหน???.

นภาพร พานิชชาติ

napapornp@dailynews.co.th
สัพเพเหระกับครูเชฐ

วิชาชีวิต article
8/2/58 "ครูแบบไหนที่เหมาะกับลูกเรา" article
6/2/2557 "โทรทัศน์ ให้อะไรกับเด็ก"
16/9/56 "เมื่อลูกเป็น 'เด็กเลี้ยงแกะ' รับมืออย่างไรให้ได้ผล"
21/8/56 "จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ "เหตุไฉน...เด็กไทยไอคิวต่ำ"
12/7/56 "ลูกพูดช้า"
30/10/55 "ออกกำลังให้ชีพจรเต้นแรง ช่วยเสริมพลังสมอง"
2/5/55 "ศิลปะกับเด็ก"
20/4/55 "โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน"
20/4/55 "มาเรียนรู้...การใช้ชีวิตให้ช้าลง"
11/10/53 "Cone of Experience"
21/9/53 "เด็กยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งกระตุ้นสมองให้จำดีขึ้น"
14/9/53 "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช"
11/9/53 "น้องเดียว"
25/6/53 เจาะจุดเด่น "8 แนวการศึกษาทางเลือก" ตัวช่วยเลือกร.ร.ให้ลูก
24/9/52 "รักลูก.. (ไม่)ให้ตี"
9/7/52 "ช่วยด้วย... หนูเครียด"
19/5/52 "68 สุดยอดหนังสือเด็ก"
30/4/52 "โรงเรียนทางเลือก สวรรค์ชั้นแปดของพ่อแม่"
1/2/52 "พิษภัยจากทีวี"
21/1/52 "ทำความดีบริจาคอวัยวะ สร้างกุศลยิ่งใหญ่"
3/10/51 "สารเคมีในสมอง เรื่องที่ผู้แวดล้อมเด็กควรรู้"
18/9/51 "สมศ. รอบ 2"
17/9/51 "web ดีมีประโยชน์"
27/8/51 "เลขคณิตคิดสนุก แนะพ่อแม่สอนลูกๆ จากกิจกรรมในบ้าน"
5/3/51 "Ingredients for Play"
5/2/51 "แล้วแนวไหนดีกว่า..?"
20/9/50 "ดนตรี ของเล่น ภาษาธรรมชาติ : 3 พลังเพิ่มไอคิวลูก"
31/8/50 "พหุปัญญา vs. หนูดี"
20/8/50 "เผยสูตร 'ลับ' สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ"
20/7/50 "ชวนไปเล่นเรือใบ"
28/2/50 "สมศ. กับผู้บริโภคการศึกษา" article
17/1/50 "พอเพียง" article
30/11/49 "เรียนรู้ผ่านการเล่น" article
23/11/49 "เบาสมอง (กับเด็กทอรัก)" article
22/11/49 "ลิงในห้องแคบ" article
22/11/49 "แนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ" article
21/11/49 "การสอบ NT" article
20/11/49 "โรงเรียนทอรักกับสถานปฏิบัติธรรม" article
บทความเก่า - 6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข article
บทความเก่า - การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ article
บทความเก่า - แนวคิดทฤษฎีใหม่ article
บทความเก่า - FAQs ของแนวการเรียนการสอนทอรัก articledot
dot
bulletรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
bulletกิจกรรม Open House
bulletปฏิบัติธรรม
bulletรับสมัครผู้ใหญ่ใจดี
dot
เสียงสะท้อนผู้ปกครองทอรัก
dot
bulletคุณแม่น้องเกมส์
bulletคุณแม่น้องเพิร์ท
bulletคุณแม่น้องจอร์นและน้องเจอรี่
bulletคุณแม่น้องดัยโน่
bulletคุณแม่น้องพลอยและน้องฝน
bulletคุณแม่น้องปัน ลูกรัก 6
bulletคุณแม่น้องเก็ต
bulletคุณแม่น้องเหนือ
bulletคุณพ่อน้องฝ้าย
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletผลการเรียนต่อ ม.1 ทุกรุ่น
bullet"บอกบุญ"
bulletบทสัมภาษณ์นิตยสารดิฉัน***
bulletช่อง 9 เข้าถ่ายทำรายการ
bulletทอรักใน นสพ.บางกอกโพส
bulletบทสัมภาษณ์ นิตยสารรักลูก
dot
**********
dot
bulletDay Camp T2/50 ตอน "พลังงานทดแทน"
bulletDay Camp ตอน "ของดีเมืองปากน้ำ"
bulletบรรยายพิเศษ "เลี้ยงดูแบบไหนได้ใช้ศักยภาพสมองสูงสุด"
bulletหลักฐานความสำเร็จของการไม่เร่งเด็ก
dot
**********
dot
bulletปฏิบัติธรรมรุ่น2 28/1/50
bulletตักบาตรทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
bulletปฏิบัติธรรมรุ่นที่1 19/11/49
bulletแผนที่โรงเรียนทอรัก
dot
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
dot
bulletนิสิต มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletคณาจารย์ มศว. เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตป.โท จุฬาเข้าทำวิจัย
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชมและสังเกตการปฏิบัติงานของครูทอรัก
bulletนิสิตจุฬา ป.เอก เข้าเยี่ยมชม
bulletนิสิตจุฬา ป.โท สังเกตพฤติกรรมเด็กทอรัก
bulletโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานบริการ
bulletนิสิตจุฬา ป.โท ทำวิทยานิพนธ์
bulletสนามวิจัย ป.เอก จุฬาฯ ปฐมวัยฯ
dot
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletคลิกชมภาพกิจกรรม
dot
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
dot
bulletโครงการเกษตรพอเพียง
bulletกองทุนเพื่อการเรียนรู้
bulletโครงการธนาคารขยะ
bulletโครงการค่ายยุวพุทธ
bulletProject Approach
bulletThe Rock of Taurak
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธาน นร.
dot
เครือข่ายคนไม่เร่งเด็ก
dot
bulletโรงเรียนวรรณสว่างจิต
bulletโรงเรียนรุ่งอรุณ
bulletโรงเรียนเพลินพัฒนา


visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล
วัดสนามใน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนทอรัก (โรงเรียนทางเลือก)
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก

โทร. 086-677-1200, 089-679-2500

Email : taurakschool@hotmail.com